Các gia đình Việt thường ít chú trọng đến thiết kế trần nhà, họ thường xuy